Phát huy truyền thống lịch sử 90 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên trở thành đội ngũ kế cận tin cậy của Bộ Nội vụ

Thứ hai - 22/03/2021 21:56
Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 90 năm qua và kế tục những thành tựu to lớn của Bộ Nội vụ đạt được hơn 75 năm qua, đội ngũ đoàn viên, thanh niên của Bộ Nội vụ tiếp tục phấn đấu trở thành lực lượng xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và phát động 90 ngày cao điểm chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ tổ chức tháng 12/2020.
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và phát động 90 ngày cao điểm chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ tổ chức tháng 12/2020.

1. Truyền thống lịch sử 90 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng

Với việc thông qua “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động của Trung ương toàn thể Hội nghị”, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10/1930) đã đặt nền móng cho sự ra đời của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản ở Việt Nam. Án nghị quyết nêu rõ: “Đảng phải thi hành ngay Án nghị quyết của Quốc tế cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tính độc lập…”, “Đảng Cộng sản phải cần kíp công tác trong quần chúng thanh niên, phải lãnh đạo quần chúng thanh niên… Muốn vậy, chỉ có thể tổ chức ra một đoàn thể của thanh niên mới được”, “Trung ương, các xứ ủy, các tỉnh, thành, đặc ủy phải phái ra một số đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức ra Thanh niên cộng sản Đoàn và giúp cho Đoàn có tánh chất độc lập”(1). “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động của Trung ương toàn thể Hội nghị” là văn kiện nền tảng về lý luận vận động thanh niên đầu tiên của Đảng, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của phong trào yêu nước trong thanh niên đang phát triển và thực sự tạo nên những chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày nay.

Sau khi có Nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, các chi bộ đảng ở địa phương đã cử ngay các cấp ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thanh niên ngày càng lớn mạnh, đã xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, một số địa phương đã hình thành hệ thống tổ chức đoàn xã, huyện lên đến tỉnh. Đến cuối năm 1931, số lượng đoàn viên trong cả nước lên đến khoảng hơn 2.500 đoàn viên. Qua cao trào cách mạng 1930-1931, với những đóng góp to lớn của đoàn viên, thanh niên cả nước, Ban Chấp hành Quốc tế thanh niên cộng sản đã công nhận Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương là một bộ phận của Quốc tế thanh niên cộng sản.

Theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội toàn quốc lần thứ III (tháng 3/1961) của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn hàng năm.

Trong toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đặt trọn niềm tin vào thanh niên; phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng to lớn của thanh niên, để thanh niên thực hiện được sứ mệnh lịch sử, đi đầu trong cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng và bảo vệ đất nước giàu mạnh, xã hội văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Công tác thanh niên luôn được xác định là nhiệm vụ ưu tiên thực hiện của Đảng và cả hệ thống chính trị. Điều 44 Điều lệ Đảng khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”(2). 

Từ đổi mới (năm 1986) đến nay, Đảng ta đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên, đó là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 09/02/1991 về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, là điểm khởi đầu cho đường lối đổi mới của Đảng về công tác thanh niên thời kỳ đổi mới. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa VII (năm 1993) khẳng định “Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Đây là bước chuyển biến có tính đột phá, căn bản trong nhận thức, chủ trương của Đảng đối với công tác thanh niên. Ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước… là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XII của Đảng xác định: “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ. Có cơ chế, chính sách phù hợp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách”(3).

Trải qua 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ; thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam; là đội dự bị tin cậy của Đảng, của Nhân dân, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Suốt 90 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang. 

Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, tuyệt đại bộ phận thanh niên Việt Nam luôn siết chặt hàng ngũ xung quanh Đảng lãnh đạo, quản lý của Nhà nước; chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đó là truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón nhận, gánh vác những nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám nghĩ, dám làm, luôn đổi mới và sáng tạo… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu”, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn nêu cao tinh thần hăng hái sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc mới mẻ hay khó khăn.

Đó là truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên; đoàn kết gắn bó với Nhân dân; thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai, mà công tác phòng, chống dịch COVID-19 là minh chứng gần nhất. Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn được tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại.Đó là truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, khoa học kỹ thuật, quản lý, kiến thức và kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp;… sự say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng. Học ở nhà trường, học trong cuộc sống, học để làm người có ích cho xã hội luôn được các thế hệ thanh niên Việt Nam phấn đấu, thực hiện ngày càng tốt hơn.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, hào hùng đó, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục có bước phát triển, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với thanh thiếu nhi và có đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước. Hiện nay, thanh niên Việt Nam (từ 16 đến 30 tuổi) có trên 23,6 triệu người, chiếm 25,2% dân số cả nước; thiếu niên, nhi đồng (từ 06 đến 15 tuổi) có 12 triệu người, chiếm 12,9% dân số cả nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức chặt chẽ, đầy đủ 4 cấp, từ Trung ương xuống cơ sở với hơn 6,4 triệu đoàn viên(4). 

Với những cống hiến to lớn trong hơn 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước: 02 lần được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 02 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì; 13 Huân chương Lao động, 10 Huân chương Kháng chiến và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những phần thưởng cao quý đó khẳng định sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những cống hiến xứng đáng của thế hệ trẻ nước nhà và sự phát triển, lớn mạnh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên trở thành đội ngũ kế cận tin cậy của Bộ Nội vụ trong thời gian tới

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ nói riêng phải không ngừng đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta; với truyền thống lịch sử vẻ vang, vị trí, vai trò và chức năng của ngành Nội vụ, Bộ Nội vụ. Trên tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong thời gian tới cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Muốn có tổ chức, lực lượng mạnh thì công tác tư tưởng phải đi trước một bước. Vì vậy, thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên vào thực tiễn công tác của lực lượng đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức xây dựng Đảng, Nhà nước, cơ quan và ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên bằng các hình thức linh hoạt để chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng tự phòng ngừa, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các tổ chức đoàn trong Bộ Nội vụ. Ban Chấp hành Đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với các hình thức linh hoạt, phù hợp. Làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất giới thiệu các đoàn viên,  thanh niên ưu tú có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực và uy tín, đã trưởng thành Đoàn cho cấp ủy các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ xem xét, kết nạp vào Đảng. 

Thứ ba, tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các tổ chức đảng và Đoàn cấp trên để phổ biến, giáo dục lực lượng đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và Bộ, ngành Nội vụ. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng đoàn viên, thanh niên bằng các hình thức, phương pháp linh hoạt, qua đó từng bước hình thành các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của bí thư, phó bí thư tổ chức đoàn các cấp của Bộ.

Thứ tư, phát huy thế mạnh của lực lượng đoàn viên, thanh niên Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước… để đẩy mạnh phong trào đổi mới, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập; nghiên cứu và tập sự nghiên cứu khoa học; chủ động đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp bộ để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Chú trọng tham mưu với cấp ủy và chính quyền các đơn vị để tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cho thanh niên, sinh viên, giảng viên trẻ. 

Thứ năm, tham mưu, đề xuất với Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp của Bộ Nội vụ có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn. Ban Chấp hành Đoàn tiếp tục tham mưu, đề xuất việc thực hiện quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn gắn với các yêu cầu chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Căn cứ các quy định của Trung ương Đoàn và phù hợp với thực tiễn của Bộ Nội vụ, đề xuất cấp có thẩm quyền cho thực hiện (có thể bước đầu thí điểm) luân chuyển hoặc biệt phái cán bộ đoàn các cấp của Bộ Nội vụ về công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ để bổ sung kiến thức và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, qua đó từng bước xây dựng, bổ sung lực lượng công chức, viên chức trẻ đủ phẩm chất, năng lực cho Bộ Nội vụ./.

------------------------------------------

Ghi chú:

(1) https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ Uploads/2019/3/5/11/VK%20Dang%20TT%20-%20Tap%202.pdf.

(2) https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-viii/dieu-le-dang-cong-san-viet-nam-1552.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XII, Nxb CTQG-ST, H. 2016, tr. 162-163.

(4) http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/50-nam-thuc-hien-di-chuc-chu-tich-ho-chi-minh/tiep-tuc-phat-huy-vai-tro-cua-doan-tncs-ho-chi-minh-trong-thoi-ky-moi.

Nguồn tin: tcnn.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sinh viên HuHa sẽ làm gì khi đi học trở lại

Kỷ niệm 7-5 (bên phải)
Thư viện điện tử
tra cứu văn bằng
Tra cứu đề tài
Số tay sinh viên
http://truongnoivu.edu.vn/
http://truongnoivu-csmt.edu.vn/
https://truongnoivu-csmn.edu.vn/

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập127
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm126
  • Hôm nay3,818
  • Tháng hiện tại26,188
  • Tổng lượt truy cập3,511,035
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây